Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Zaměření: 
všeobecné

Den otevřených dvěří: 
kdykoliv dle individuální domluvy s ředitelkou školy – helena.mruzkova@mkg.cz

Identifikační údaje:  
IČ: 261 441 23
IZO: 110 451 228

Číslo účtu:
427107309/0800

Adresa:  
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o
Táborská 1685
251 01, Říčany

Vedení školy:     

Ředitelka školy: Mgr. Helena Mrůzková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Božena Vojtěchová
Sekretariát: Jana Broukalová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Helena Mrůzková
Koordinátor EVVO: Mgr. Lubomír Skala
Koordinátor ICT: PhDr. Martin Hemelík
Výchovný poradce – preventista: Mgr. Petr Náprstek
Školské poradenské pracoviště: Mgr. Petr Náprstek, Mgr. Marie Bimková

Podatelna školy:

sekretariát školy – Jana Broukalová
po–pá  8:00 – 14:00

Studijní obor:
79-41-K/81 (prima–oktáva ŠVP)

Školská rada 2019-2021

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004Sb, ve znění pozdějších předpisů a dále dle znění volebního řádu školské rady Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., stanoví ředitelka školy členy školské rady: Mgr. Marie Bimková, Mgr. Božena Vojtěchová, Tomáš Urban, Jana Broukalová, Eva Radimská, Pavlína Kubešová.

Zvonění:
0. hodina 7:40 – 8:25
1. hodina 8:30 – 9:15
2. hodina 9:20 – 10:05
3. hodina 10:20 – 11:05
4. hodina 11:15 – 12:00
5. hodina 12:10 – 12:55
6. hodina 13:05 – 13:50
7. hodina 13:55 – 14:40
8. hodina 14:45 – 15:30
9. hodina 15:35 – 16:20
10. hodina 16:25 – 17:10

Povinné jazyky:
anglický jazyk – od primy, německý nebo francouzský jazyk – od tercie

Zahraniční zájezdy:
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, USA

Sport:
lyžařské, vodácké a cyklistické zájezdy, turistické


Charakteristika školy

  • typickým rysem školy je snaha pomoci dětem k pozitivnímu přístupu ke studiu, spolužákům, učitelům a svému okolí,
  • dítě je opravdu středem našeho zájmu výchovného i vzdělávacího,
  • příjemným zpestřením našich kulturních rozhledů jsou návštěvy divadelních představení v rámci KMD,
  • v rámci „Primární prevence“ pokračují pravidelné besedy s odborníky v oblasti drog, šikany, sexuologie, práva, světonázoru apod.,
  • náš pedagogický sbor sbor má v současné době 22 učitelů, z toho 12 žen a 10 mužů,
  • pozitivní klima na škole.

Školné (prima – sekunda) v roce 2019/2020

Pro primu a sekundu ve školním roce 2019/2020 činí jednotné školné 30.700,- Kč za rok, které se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září 15.350,- a za II. pololetí do 15. února 15.350,-. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Od následujícího školního roku 2020/2021 je školné navýšeno o 1.000,- Kč + míra inflace (viz informace o navýšení školného).

informace o navýšení školného

Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2019/2020

Stipendium za I. a II. pololetí o průměru 1,00 činí 1000 Kč. Stipendium se vyplácí jednou ročně a to na konci II. pololetí příslušného ročníku.

Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.
Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká. Rodiče podají žádost k rukám ředitelky školy o prominutí školného za třetí dítě studující na naší škole. Žádost se podává každý školní rok do 10.9.

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Školné (tercie  – oktáva) v roce 2019/2020

Školné se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února. Variabilním symbolem je rodné číslo Vašeho dítěte. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Od následujícího školního roku 2020/2021 je školné navýšeno o 1.000,- Kč + míra inflace (viz informace o navýšení školného).

informace o navýšení školného

do průměru 1,50 včetně 24.900,- Kč ročně
do průměru 2,00 včetně 26.500,- Kč ročně
do průměru 2,50 včetně 27.900,- Kč ročně
nad průměr 2,50 31.300,- Kč ročně

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2019/2020

Stipendium za I. a II. pololetí o průměru 1,00 činí 1000 Kč. Stipendium se vyplácí jednou ročně a to na konci II. pololetí příslušného ročníku.

Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.
Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká. Rodiče podají žádost k rukám ředitelky školy o prominutí školného za třetí dítě studující na naší škole. Žádost se podává každý školní rok do 10.9.

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.

MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů

  • Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se Rotary Youth Exchange hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges

ZŠ Nerudova je bezbariérová/partnerský projekt

  • Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde.