Maturitní zkouška 2022

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika – koná se pouze didaktický test – hodnocen bude procenty – uspěl/a / neuspěl/a, nebudou se známkovat).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2021/2022 tedy studenti budou maturovat profilově všichni z Čjl, Cj/M + další dva profilové předměty  (ústně).

Čjl – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

Cj – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

2 povinné předměty (Nj, Fj, OSZ, D, Z, M, Fy, Ch, B, Du, IKT). Vzhledem ke změně školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si nelze vybrat znovu předmět Čjl/Cj, ze kterého žák již skládá DT ve stání části.

 Český jazyk a literatura             –
 Anglický jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Německý jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Francouzský jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Občanský a společenskovědní  základ ústní zkouška
 Dějepis ústní zkouška
 Zeměpis ústní zkouška
 Matematika test 90 minut
 Fyzika ústní zkouška
 Chemie ústní zkouška
 Biologie ústní zkouška
 Dějiny umění ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie obhajoba práce

Úspěšně zvládnout profilovou část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.

Student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2020.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

  • Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky – didaktický test

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2022: 

2. – 5. května 2022

  • Ústní profilová část:

Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí začínají od:

16. – 27. května 2022

Písemná zkouška profilové části (slohová část Čjl a Cj):  –

                                          Aj – 4. dubna 2022 od 8:30

                                          Čj – 5. dubna 2022 od 8:30

                                          Nj/Fj – 6. dubna 2022 od 8:30

 

  • Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
  • Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).