Maturitní zkouška 2023

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika – koná se pouze didaktický test – hodnocen bude procenty – uspěl/a / neuspěl/a, nebudou se známkovat).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2022/2023 tedy studenti budou maturovat profilově všichni z Čjl, Cj/M + další dva profilové předměty  (ústně).

Čjl – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

Cj – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

2 povinné předměty (Nj, Fj, OSZ, D, Z, M, Fy, Ch, B, Du, IKT). Vzhledem ke změně školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si nelze vybrat znovu předmět Čjl/Cj, ze kterého žák již skládá DT ve stání části.

 Český jazyk a literatura ústní zkouška, slohová práce
 Anglický jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Německý jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Francouzský jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Občanský a společenskovědní  základ ústní zkouška
 Dějepis ústní zkouška
 Zeměpis ústní zkouška
 Matematika test 90 minut
 Fyzika ústní zkouška
 Chemie ústní zkouška
 Biologie ústní zkouška
 Dějiny umění ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie obhajoba práce

Úspěšně zvládnout profilovou část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.

Student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2022.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

  • Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky – didaktický test – Čj, Aj, M

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2023: 

                                                      2. 5.  – 5. 5. 2023

  • Ústní profilová část:

Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí začínají od:

22. 5. – 26. 5. 2023

Písemná zkouška profilové části (slohová část Čjl a Cj): 

3. 4. 2023 – Čj slohová práce od 8: 00 – 11 :00

                     Fj slohová práce od 12:00 – 14:00

4. 4. 2023 – Aj slohová práce od 8:00 – 11:00

                    Nj slohová práce od 12:00 – 14:00 (profilová i státní)

  • Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
  • Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle předem zadaných kritérií (viz požadavky k ústní zkoušce z ČJL) vlastní seznam 21 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2023 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).