Maturitní zkouška 2024

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Seznam maturitní četby – prázdný formulář

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika – koná se pouze didaktický test – hodnocen bude procenty – uspěl/a / neuspěl/a, nebudou se známkovat).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2023/2024 tedy studenti budou maturovat profilově všichni z Čjl, Cj/M + další dva profilové předměty  (ústně).

Čjl – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

Cj – zkouška se skládá z ústní zkoušky, slohová práce (hodnotí škola).

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

2 povinné předměty (Nj, Fj, OSZ, D, Z, M, Fy, Ch, B, Du, IKT). Vzhledem ke změně školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si nelze vybrat znovu předmět Čjl/Cj, ze kterého žák již skládá DT ve stání části.

 Český jazyk a literatura ústní zkouška, slohová práce
 Anglický jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Německý jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Francouzský jazyk ústní zkouška, slohová práce
 Občanský a společenskovědní  základ ústní zkouška
 Dějepis ústní zkouška
 Zeměpis ústní zkouška
 Matematika test 90 minut
 Fyzika ústní zkouška
 Chemie ústní zkouška
 Biologie ústní zkouška
 Dějiny umění ústní zkouška
 Informatika témata

Úspěšně zvládnout profilovou část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.

Student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2023.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

  • Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky – didaktický test – Čj, Aj, M , M+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2024: 

M – 2. 5. 2024 – 8:00

Aj – 2. 5. 2024 – 13:30

Čj – 3. 5. 2024 – 8:00

  • Ústní profilová část:

Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí začínají od:

20. května – 24. května 2024

Písemná zkouška profilové části (slohová část Čjl a Cj): 

Fj – 2. 4. 2024 – 12:00 

Čj – 3. 4. 2024 – 13:00

  • Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
  • Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle předem zadaných kritérií (viz požadavky k ústní zkoušce z ČJL) vlastní seznam 21 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2024 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).