Přijímací řízení 2020

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2019/2020

https://prijimacky.cermat.cz/

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, po omluvě řediteli školy do 3 dnů bude moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§60a – přihláška

(1)Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním (podpis uchazeče na přihlášce).

(2)Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. (MKG nepožaduje).

(4) Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

(5) Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 2. března 2020.

(6) V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje z přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do 10 dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

  • §60b

4) U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

(5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Odvolání: Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí poštou nebo vyzvednutí rozhodnutí na poště. Odvolání se podává prostřednictvím Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., na Krajský úřad Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Zápisový lístek – význam podání zápisového lístku: Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ (§ 60g odst. 6 školského zákona).

 Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu:  Zápisový lístek primárně vydává uchazeči ZŠ, jíž je žákem, jiný uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží pro školní rok, na který se hlásí ke střednímu vzdělávání, jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území ČR, pokud na území ČR cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Termín pro podání zápisového lístku: Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 dnů, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zpětvzetí zápisového lístku: Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu za vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: 16. dubna 2020
  2. termín: 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  1. termín: 13. května 2020
  2. termín: 14. května 2020

 

Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia