Maturitní zkouška 2019

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2018/2019 (.doc)

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2019/2020 (.doc)

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo Matematika).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Kritéria hodnocení MZ 2019

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty viz Školní (tzv. Profilová) část maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 Český jazyk a literatura obhajoba práce
 Anglický jazyk ústní zkouška
 Německý jazyk ústní zkouška
 Francouzský jazyk ústní zkouška
 Občanský a společenskovědní  základ ústní zkouška
 Dějepis ústní zkouška
 Zeměpis ústní zkouška
 Matematika písemná zkouška – test 90 minut
 Fyzika ústní zkouška
 Chemie ústní zkouška
 Biologie ústní zkouška
 Dějiny umění ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie obhajoba práce

Profilová část je plně v kompetenci ředitelky školy. Na naší škole se bude skládat ze 2 povinných zkoušek s možností konat až 2 nepovinné zkoušky.

Úspěšně zvládnout školní (tzv. profilovou) část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.

Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2018.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

  • Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 (ČjL PP a CJ PP) a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019 (DT).

  • Ústní zkoušky společné části a profilové části

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky začínají od 20. května do 24. května 2019.

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut.

  • Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
  • Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Zkouška z českého jazyka a literatury:

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  • Zkouška z cizího jazyka:

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Zkouška z matematiky:

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).