Maturitní zkouška 2021

Maturita 2021 četba

Kritéria hodnocení MZ 2021 profilová část

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika – koná se pouze didaktický test – hodnocen bude procenty – uspěl/a / neuspěl/a, nebudou se známkovat).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2020/2021 tedy studenti budou nově maturovat profilově všichni z Čjl, Aj, + další dva profilové předměty.

Čjl – zkouška se skládá ze slohové práce a ústní zkoušky (hodnotí škola).

Aj – zkouška se skládá ze slohové práce a ústní zkoušky (hodnotí škola).

2 povinné předměty (Nj, Fj, OSZ, D, Z, M, Fy, Ch, B, Du, IKT). Vzhledem ke změně školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si nelze vybrat znovu předmět Čjl/Aj.