Maturitní zkouška 2020

Didaktický test (anglický jazyk)1. června 2020 (čas: 13:00)

Didaktický test (český jazyk a literatura)2. června 2020 (čas: 8:00)

Před didaktickým testem se žáci vždy dostaví do školy 20 minut před zahájením testu.

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

V období od 8.6. do 9.6. 2020 zpřístupní Cermat výsledky didaktických testů (zašleme studentům e-mailem).

 

Ústní maturitní zkouška státní a profilová od 15. června do 19. června 2020 (dle harmonogramu).

Zákon upravující pravidla o ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

 

Maturitní zkouška 2020

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2019/2020 (.doc)

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo Matematika).

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2019

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty viz Školní (tzv. Profilová) část maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

 Český jazyk a literatura obhajoba práce
 Anglický jazyk ústní zkouška
 Německý jazyk ústní zkouška
 Francouzský jazyk ústní zkouška
 Občanský a společenskovědní  základ ústní zkouška
 Dějepis ústní zkouška
 Zeměpis ústní zkouška
 Matematika písemná zkouška – test 90 minut
 Fyzika ústní zkouška
 Chemie ústní zkouška
 Biologie ústní zkouška
 Dějiny umění ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie obhajoba práce

Profilová část je plně v kompetenci ředitelky školy. Na naší škole se bude skládat ze 2 povinných zkoušek s možností konat až 2 nepovinné zkoušky.

Úspěšně zvládnout školní (tzv. profilovou) část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.

Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2019.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

  • Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020:  PP Čjl – 8. dubna 2020, PP Cj – 30. dubna 2020, DT – 4.5. – 6.5.2020.

  • Ústní zkoušky společné části a profilové části

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky začínají od: 18. května – 22. května 2020.

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut.

  • Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
  • Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2020 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  • Zkouška z českého jazyka a literatury:

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2019/zkousky-spolecne-casti/cesky-jazyk-literatura

  • Zkouška z cizího jazyka:

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2019/zkousky-spolecne-casti/cizi-jazyk

  • Zkouška z matematiky:

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2019/zkousky-spolecne-casti/matematika